Er mangfold i team en styrke?

maur
(Stock Images: Team of ants work with mushroom, teamwork)

Svaret er et definitivt NEI;    Mangfold hindrer team å utvikle sin ytelse!

……..eller er det kanskje JA? 

Om svaret nei eller ja avhenger av hva som menes med mangfold. At medlemmer av et team bør ha ulik bakgrunn og erfaring og derved er forskjellig, er det vanskelig å være uenig i. Hele poenget med teamarbeid er å bringe folk med ulik bakgrunn sammen slik at de kan dele sin kunnskap og sammen oppnå mer hver for seg. Når dine bidrag er knyttet til hva du kan eller at du representerer en posisjon som er nødvendig for å få tatt nødvendige beslutninger, har du det vi kaller en formell rolle i teamet. Når ulike formelle roller møtes i konstruktivt teamarbeid kan inngrodd faglighet utfordres, ny kunnskap skapes og teamets medlemmer får utvidet innsikt og bedre grunnlag for sine beslutninger. Slik blir summen av teammedlemmenes innsats mer enn summen av deres beste enkeltbidrag ville blitt. Om mangfold defineres slik er det selvsagt ikke bare bra, men en forutsetning for godt teamarbeid.

Noe mer komplisert blir det om mangfold knyttes til de sosiale rollene i et team. Mens en formell rolle er knyttet til en persons status eller konkrete faglige bakgrunn, er en sosial rolle definert som de forventningene medlemmer i en gruppe har til et medlems atferd. En persons formelle rolle kan skape forventninger til en persons atferd og derved bidra til å plassere personen i en spesiell sosial rolle. Et eksempel er controlleren som blir tillagt en sosial rolle ut fra forventinger om å vise saklig, analytisk og kontrollerende væremåte. Slike forventninger kan føre til selvoppfyllende profetier påvirke mønsteret av sosiale roller i teamet. Mens et mangfold av formelle roller representerer et potensial for teamet, vil faste sosiale roller representere kraftige barriere mot utfoldelse av dette potensial.

Det vil si at om vi dyrker mangfold av faste sosiale roller i et team, dreper vi effektivt teamets innovasjon, skaperevne og mulighet til utvikling. Når påtagelig mange “teambygginger” legger til grunn kartlegging av personlighet, såkalt rollepreferanser eller andre metoder som som sier noe om «hvem du er», er det grunn til bekymring. Det er meningsløst å snakke om at et team kan utvikle seg uten at medlemmene utvikler seg. Å sette sammen et team av ulike mennesketyper er ikke bare en nedvurdering av menneskets sosiale evner, men også et paradoks. Teamutvikling forutsetter at alle medlemene i teamet utvikler sin evne til å bruke et større atferdspekter enn det deres personlighet, rollepreferanse eller komfortsone skulle tilsi.

Skal mangfold i team være bra fordrer det ikke bare at mennesker med ulik bakgrunn møtes, men også at de møtes samhandling fri for faste sosiale roller. Teambygging er å dyrke forkjellen i enkeltmennesket og ikke forskjellene mellom medlemmene.


Legg inn en kommentar