Kamilla Nerland

Kamilla Nerland-1

Hei, mitt navn er Kamilla Nerland, og er sivilingeniørstudent ved NTNU. Nå går jeg i 5.klasse på industriell økonomi og teknologiledelse; hvor jeg har fordypning i elkraftteknikk, og strategi og internasjonal forretningsutvikling. Jeg er 23 år, fra Trondheim, og bor nå i Oslo.

Masteroppgaven min fordyper seg i kunnskapsoverføring på tvers av team og landegrenser innad i to bedrifter.

Under finner du sammendraget av Kamillas oppgave med tittelen: Cross-cultural knowledge transfer within multinational companies: A case study.

Sammendrag (omskrevet med hensyn til bedriftsnavn).

Teamarbeid, kunnskap og globalisering er ord som har blitt brukt mer og mer de siste tiårene, i sammenheng med hvordan bedrifter og organisasjoner styres verden over. I tillegg til å se hvordan hver av disse elementene påvirker den daglige driften av selskaper hver for seg, er det også interessant å undersøke hvordan de samhandler. Denne masteroppgaven ser på tverrkulturell kunnskapsoverføring mellom team i mitt norske hovedselskap, og utforsker hvordan denne kunnskapsoverføringen blir påvirket av teamkultur og teammodenhet. Dette er videre satt i konteksten av nasjonal kultur. Oppgaven ser også på hvordan teamkultur, teammodenhet og nasjonal kultur har påvirket, og fortsatt påvirker, den tverrkulturelle kunnskapsoverføringen mellom team i et norsk it-firma. Erfaringene gjort i dette selskapet vil danne grunnlaget for generelle anbefalinger rundt tverrkulturell kunnskapsoverføring, og spesifikke anbefalinger for videre kunnskapsoverføring og samarbeid mellom teamene i min hovedbedrift. Formålet med denne studien er å vise at ved å være mer bevisst på teamkultur og teammodenhet kan multinasjonal selskaper legge bedre til rette for overføring av kunnskap på tvers av landegrenser og kulturer, og dermed prestere på et høyere nivå.

Denne masteroppgaven er basert på prosjektoppgaven jeg gjennomførte ved NTNU høsten 2013, som hadde tittelen: “Hvordan jobber, lærer og samarbeider team i et multinasjonalt selskap? En gjennomgang av kunnskapsoverføringskonseptet”. Forskningen utført i denne artikkelen er både kvalitativ og kvantitativ, og forsøker å besvare problemstillingen til denne oppgaven: “Hvordan påvirker teamkultur og teammodenhet den tverrkulturelle kunnskapsoverføring mellom teamene i multinasjonale selskaper, sett i konteksten av nasjonal kultur?”.

Avhandlingen gitt her adresserer problemstillingen sin ved først å gi en grundig gjennomgang av relevant teori. Videre har jeg gjennomført en case analyse, hvor to norske bedrifters bruk av tverrkulturell kunnskapsoverføring er studert. Eksempelbedriftene er norske med interanasjonal forgrening, og to team i hvert av selskapene er gjenstand for analyse. Analysen er gjort ved å utføre SPGR-undersøkelser og å gjennomføre intervjuer med nøkkelpersoner i begge selskapene. Analysen indikerer at teamene opererer på et noe lavere modenhetsnivå og at deres teamkulturer ikke er optimale for kunnskapsoverføringsprosessen mellom teamene.

English:

The title of the thesis: Cross-cultural knowledge transfer within multinational companies: A case study.

Abstract

Teamwork, knowledge and globalisation are all words that have been used more and more in recent decades, in relation to how companies and organisations are managed all over the world. It is interesting to examine not only how each of these affect the daily operations of companies separately, but also how they interact. This master’s thesis will look at the cross-cultural transfer of knowledge between teams in the a Norwegian IT-company, and seek to explore how team culture and team maturity affect this transfer. This research objective is put in the context of national culture. Further, the thesis will explore how team culture, team maturity and national culture have affected, and still affects, the cross-cultural knowledge transfer between teams within another high tech company. The experience of the employees in the IT-company will create the foundation for general recommendations regarding cross-cultural knowledge transfer, and specific recommendations for further knowledge transfer and collaboration between the teams in in the high tech company. The purpose of this study is to show that by being more conscious about team culture and team maturity, multinational companies might better facilitate knowledge transfer across borders and cultures, and thus perform at a higher level.

This thesis is based on the project thesis I conducted at NTNU during the fall of 2013, which was titled: “How do teams work, learn and collaborate in a multinational corporation? A review of the knowledge transfer concept”. The research conducted in this paper is both qualitative and quantitative, and seeks to answer the research question of this thesis: “How does team culture and team maturity affect the cross-cultural knowledge transfer between teams within multinational companies, seen in the context of national culture?

This thesis addresses its research question by first giving a thoroughly review of the relevant theory. Further, I have conducted a case analysis, where two Norwegian companies’ use of cross-cultural knowledge transfer is studied. The case companies are are Norwegian, with international departments, and two teams within each of the companies are the objects of analysis. The analysis is done by performing SPGR-surveys and conducting interviews with key employees within both companies. The analysis indicates that the teams operate on a lower maturity level and that their team cultures are not optimal for the knowledge transfer process between the teams.


Legg inn en kommentar