Karoline Fløtre og Martine Grong Sundal

KarolineFløtre

Jeg heter Karoline Fløtre, er 25 år og kommer fra Lørenskog. Er nå på mitt siste semester for å fullføre en master of science ved Industriell økonomi og teknologiledelse på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Før jeg startet på NTNU tok jeg et årsstudium i psykologi på Universitetet i Oslo, og jeg har også i løpet av mine år i Trondheim vært på utveksling til University of California, Irvine.

MartineGSundal

Mitt navn er Martine Grong Sundal, jeg er 25 år og kommer fra Levanger. Jeg studerer Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, med hovedprofil innenfor Strategisk Endringsledelse og teknisk profil Produksjons- og kvalitetsteknikk. Tidligere har jeg studert et år ved Handelshøyskolen i Trondheim, samt hatt et utvekslingssemester til University of California, Irvine.

Våren 2014 skriver vi masteroppgave innenfor Strategisk endringsledelse. Oppgaven tar for seg teamdynamikk og samhandling i operative team med spesielt fokus på krisesituasjoner. Empirisk data hentes inn fra en norsk bedrift som opererer i olje- og gassindustrien.

Sammendrag fra Karoline og Martine sin masteroppgave, med tittelen:

“Operative team i krisesituasjoner: Økt evne til å fatte optimale beslutninger igjennom utvikling av felles mentale modeller og kommunikasjon”

Masteroppgavens overordnede mål er å studere hvordan operative team kan øke sin evne til å fatte optimale beslutninger i krisesituasjoner. Dette gjøres gjennom å fokusere på mentale modeller og kommunikasjon, samt teams evner og utvikling. Oppgaven er utformet som en casestudie, hvor et lederlag i offshore-industrien utgjør enheten i oppgavens hovedcase. I tillegg er det innhentet materiale fra en gruppe i et annet selskap som har utført en krisesimulering, og dette fungerer som studiens støttecase. Datainnsamlingen har bestått av intervju, SPGR og observasjon. Den innhentede empirien er analysert og vurdert i sammenheng med relevant teori for å kunne svare på oppgavens problemstilling.

Første forskningsspørsmål avdekker hvordan lederlaget utfører beslutninger. Analysen indikerer at lederlaget benytter en metodikk i beslutningsprosesser som ikke er ideell med tanke på konteksten de opererer i. Dette kan redusere lederlagets mulighet til å fatte optimale beslutninger. Lederlagets muligheter til innovative handlingsmønstre ved en uforutsett hendelse avhenger av teamets evne til å utfordre gjeldende metodikk i beslutningsprosesser.

Det andre forskningsspørsmålet ser på hvordan lederlaget håndterer og mestrer faktorene mentale modeller og kommunikasjon. Disse faktorene blir også benyttet til å vurdere lederlagets modenhetsnivå, og videre hvordan dette påvirker lederlagets mulighet til å ta optimale beslutninger i krisesituasjoner. Lederlaget betraktes til å inneha for liten grad av felles mentale modeller til å kunne håndtere en kompleks og ukjent situasjon. Gruppens kommunikasjon i en krisekontekst blir vurdert til å ha forbedringspotensial. Dette på bakgrunn av at lederlaget har for liten grad av meningsutveksling og konstruktiv konfrontasjon. Videre peker analysen på at lederlaget opererer på et for lavt modenhetsnivå. Oppgaven fastslår at operative team i krisesituasjoner bør operere på det høyeste modenhetsnivået for å evne og fatte optimale beslutninger i en krisesituasjon.

English:

Title of the thesis:

“Teams operating in crisis situations: Increasing performance through communication and shared mental models”.  

Abstract

The master thesis’ main goal is to study how operational teams can increase their ability to make optimal decisions during crises. This is achieved by focusing on mental models, communication and team’s maturity. The thesis is formed as a case study with a multiple case design. The unit of analysis in case 1 is an operational management team offshore in an oil and gas company. Case 2 consists of obtained material from a group in an other company participating in a crisis simulation. Case study evidence is collected through interviews, SPGR and observation. To be able to answer the thesis’ research questions, collected empirical data has been evaluated in the context of relevant theory.

The thesis’ first research question reveals how the management team make decisions. The analysis indicates that the team makes decisions using a methodology that is not ideal in terms of their context and this can reduce their ability to make optimal decisions. The management team’s ability to challenge current decision making methodology will affect their possibilities for innovative thinking and actions.

The second research question is focusing on how the management team is performing due to mental models and communication. These factors are also used to assess the team’s maturity level, and further how their maturity affects the team’s ability to make optimal decisions in crises. The management team’s level of shared mental models is considered to be insufficient, and their communication is also seen as an area for improvement. This is based on the fact that the management team’s degree of constructive confrontation and exchange of opinions is too low. The analysis indicates that the team is not operating on the highest level of maturity. However, operational teams should operate on the highest maturity level to be able to make optimal decisions in crises.


Legg inn en kommentar